Tähelepanu!

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun lae alla Chrome, Firefox või Opera, et kõik töötaks nii nagu peab.

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun lae alla Chrome või Opera, et kõik töötaks nii nagu peab.

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun kasuta Safari 11, et kõik töötaks nii nagu peab.

Minudoc keskkonna kasutajatingimused

Kehtiv alates 11.02.2018

 1. Mõisted

  Käesolevas Minudoc keskkonna kasutajatingimustes ja Kliendi nõusolekute peatükis kasutatud mõistetel on alljärgnevalt määratletud tähendus, kui sõnaselgelt ei ole märgitud teisti või kui kontekstist ei tulene teisiti.

  „Andmekaitseseadused“

  on järgmised õigusaktid:

  • ELi andmekaitsedirektiiv 95/46/EÜ;
  • ELi e-privaatsuse direktiiv 2002/58/EÜ;
  • ülalnimetatud õigusaktide mis tahes üle võetud, järglas- või asendusakte, muu hulgas selle jõustumisel isikuandmete kaitse üldmäärust (määrus (EL) 2016/679) ja e-privaatsuse direktiivi järglasdokumenti ning kõiki muid kohalduvaid isikuandmete töötlemist reguleerivad seaduseid, määruseid ja käitumiskoodeksid (arvestades neisse aeg-ajalt tehtavaid muudatusi).

  „Kasutajakonto“

  on Kliendi poolt Minudoc keskkonnas loodud kasutajakonto.

  „Kasutajatingimused“

  on käesolevad kasutajatingimused.

  „Klient“

  on iga Minudoc keskkonnas Kasutajakonto loonud isik, kellele Minudoc osutab Vahendusteenust.

  „Meditsiinitöötaja“

  on TTO töötaja, kes osutab Teenuseid TTO nimel, olles temaga töö või muus lepingulises suhtes.

  „Minudoc keskkond“

  on keskkond, mille kaudu Minudoc vahendab TTO poolt pakutavaid Teenuseid Kliendile ning TTO-le Kliente.

  „Privaatsusteade“

  on Minudoci poolt koostatud ja Kliendile mõeldud privaatsusteade, mis selgitab Kliendile milliseid Kliendi andmeid ning millistel eesmärkidel Minudoc neid töötleb. Privaatsusteade on kättesaadav aadressil privaatsuspoliis.

  „Minudoc“

  on Minudoc OÜ, registrikood 14630213, aadress Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 10134, Eesti.

  „Teenus“

  on TTO poolt Tervishoiu- ja/või Terviseteenuse osutamine.

  „Terviseteenus“

  on Meditsiinitöötaja poolt Kliendile audiovideokontakti vahendusel kaugkonsultatsiooni osutamine eesmärgiga hoida Kliendi head tervist ja tõsta tema elukvaliteeti, kuid mida ei käsitleta TTKS-i ja teiste õigusaktide kohaselt Tervishoiuteenuse osutamisena.

  „Tervishoiuteenus“

  on TTO tegevus Kliendi haiguse, vigastuse või mürgituse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja/või ravimisviiside soovitamiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist, antud juhul Kliendile audiovideokontakti vahendusel kaugkonsultatsiooni osutamine.

  „TTKS“

  on tervishoiuteenuste korraldamise seadus (RTRT I, 28.12.2017,54).

  „TTO“

  on Tervishoiuteenuse ja/või Terviseteenuse osutaja.

  „töötlemine“

  on isikuandmetega tehtav toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine. Töötlemine võib toimuda käsitsi või automatiseeritud süsteeme, näiteks IT-süsteeme, kasutades.

  „Vahendusteenus“

  on Minudoci poolt Minudoc keskkonna kaudu TTO poolt osutatavate Teenuste vahendamine Kliendile.

 2. Vahendusteenuse sisu

  1. Minudoc keskkonna kaudu osutab Minudoc Kliendile Vahendusteenust. Minudoc ei osuta enda nimel Teenuseid ega oma Minudoc keskkonnas Teenust pakkuvate Meditsiinitöötajatega mistahes töö või muud lepingulist suhet. Minudoc ei võta vastutust Teenuse sisu ja kvaliteedi eest. Kliendile osutatakse Teenust TTO ja Kliendi vahel eraldi sõlmitavas lepingus sätestatud korras.

  2. Teenuse sisuks on Meditsiinitöötaja tasuline ja virtuaalne Terviseteenuse ja/või Tervishoiuteenuse osutamine, mida Meditsiinitöötajad oma TTO-de kaudu pakuvad.

  3. Meditsiinitöötaja Teenuse tellimiseks autendib Klient end Minudoc keskkonnas ID-kaardi, Smart-ID või mobiil-ID vahendusel, valib Minudoc keskkonnas vastava Meditsiinitöötaja, aktsepteerib konkreetse TTO üldtingimused ja privaatsusteate, annab TTO-le Teenuse osutamiseks vajalikud nõusolekud, broneerib aja, konsultatsiooni tüübi, määratleb ära tervisega seotud vaegused ning tasub tellitud Teenuse eest krediitkaardi või pangalingi olemasolul viimase vahendusel Minudocile.

  4. Kui Kliendi eest tasub ettevõte, siis võetakse tasu automaatselt nö ettevõtte virtuaalkontolt. Kui ettevõtte virtuaalkontol ei ole piisavalt vahendeid, siis on võimalik tasuda Teenuse eest osaliselt ettevõtte konto vahendusel ja teise osa Kliendi personaalkontolt.

  5. Käesolevate Kasutajatingimuste alusel on Minudocist võimalik tellida Teenust vaid Kliendile endale. Teenust saab tellida piiratud teovõimega isikule, kelle suhtes Klient on tema seaduslik esindaja, kuid Teenuse osutamise juures peab sellisel juhul viibima ka Klient ise. Juhul kui piiratud teovõimega isik tellib iseseisvalt Teenuse, või Klient tellib piiratud teovõimega isikule teenuse, kuid Klient ise ei viibi Teenuse osutamise juures, on Minudocil sellise olukorra tuvastamisel õigus loobuda Vahendusteenuse osutamisest. Sellisel juhul ei ole Minudocil kohustust tagastada Kliendi poolt Teenuse eest tasutud summa.

  6. Vahendusteenuse osutajana teeb Minudoc kõik mõistlikud pingutused tagamaks, et Vahendusteenus vastab Kliendi ootustele. Vaatamata Teenust pakkuva Meditsiinitöötaja pingutustele ei ole võimalik välistada täies ulatuses ohtu, et Kliendi terviseseisundi kohta antav teave ei ole täiesti tõepärane tingituna kaugkonsultatsiooni eripäradest, laboriproovide puudumisest jms asjaoludest. Ühtlasi on oluline märkida, et Teenus ei pruugi olla adekvaatne sekkumine mõnede tervisehädade puhul ning võib eeldada perearsti või eriarsti esma- või jätkuvisiiti olenevalt Kliendi konkreetsest terviseprobleemist.

  7. Minudoc hoiab Vahendusteenuse osutajana Minudoc keskkonnas Teenuse osutamisel Meditsiinitöötajale Kliendi suhtes teatavaks saanud isikuandmeid saladuses (nt Minudoc keskkonnas oleva chati teel edastatud andmed) ja töötleb andmeid vaid Kasutajatingimustes ja Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustel. Minudoc järgib kõiki Andmekaitseseadustest tulenevaid kohustusi ning sõlmib isikuandmete kaitset ja konfidentsiaalsust puudutavad lepingud oma töötajate, alltöövõtjate ja muude isikutega, kellel võib olla ligipääs Kliendi poolt edastatud isikuandmetele. Kliendil on kõik seadusest tulenevad andmesubjekti õigused.

  8. Teenuse osutamiseks avaldatud vajalike isikuandmete eriliike (terviseandmeid) säilitatakse Minudoc keskkonnas 7 päeva arvates Kliendi või Meditsiinitöötaja poolt Minudoc keskkonda sisestamisest. Pärast nimetatud tähtaega ei ole Kliendil võimalik oma terviseandmeid Minudoc keskkonnast kätte saada. Samas see ei välista Kliendi õigust pöörduda andmete saamise vajaduse tekkimisel Meditsiinitöötaja poole.

 3. Kasutajakonto

  1. Minudoc keskkonna kasutamiseks ja Teenuse tellimiseks ning saamiseks loob Klient ise või luuakse Kliendile Kasutajakonto. Kasutajakonto luuakse automaatselt, kui Klient logib Minudoc keskkonda esimest korda sisse, kasutades sisselogimisel esitatud ja vajalikke identifitseerimise andmeid. Kasutajakonto vahendusel on Kliendil võimalik tellida Teenust, osaleda Teenuse osutamisel Meditsiinitöötaja poolt ning tutvuda Minudoc keskkonnas Kliendi poolt teostatud tehingutega (ostetud Teenustega). Kasutajakonto loomine on tasuta ja seda on Kliendil võimalik Minudoc keskkonnas iseseisvalt teha. Kasutajakontole ligipääsemiseks identifitseeritakse Klient ID-kaardi, smart-ID, mobiil-ID või selleks mõeldud alternatiivsete vahenditega. Kasutajakonto loomise ja kasutamisega annab Klient Minudocile nõusoleku kasutada nii ajutisi kui püsivaid küpsiseid.

  2. Kasutajakonto loomisel peab Klient end identifitseerima ülaltoodud autentimismehhanisme kasutades, ning täpsustama ja kinnitama vajalikke andmed (nt e-posti aadress). Kliendi e-posti aadress on Vahendusteenuse osutamiseks vajalik selleks, et teavitada Klienti broneeringu teostamisest, broneeringu kinnitamist Meditsiinitöötaja poolt, edastada tellitud Teenuse eest asjakohane arve, jms teated. Klient kohustub vastavalt vajadusele uuendama enda Kasutajakontoga seotud e-posti aadressi.

 4. Teenuse tellimine, kaardimaksed ja turvalisus

  1. Teenuse tellimiseks valib Klient Minudoc keskkonna vahendusel talle sobiva Teenuse ja Meditsiinitöötaja ning tasub tellitud Teenuse eest krediitkaardi ja/või pangalingi vahendusel. Kliendil on võimalus raha kanda ka Minudoc keskkonnas olevale virtuaalsele kontole, millelt on võimalik hiljem Teenuse eest tasuda. Kliendil on õigus ette kantud raha ka Minudocilt tagasi küsida, esitades selleks avalduse Kasutajatingimuste punktis 7.6 viidatud e-posti aadressil.

  2. Klient maksab Minudocile tellitud Teenuste eest tasu vastavalt Minudoc keskkonnas esitatud Meditsiinitöötaja hinnakirjale. Teenust pakkuv Meditsiinitöötaja võib hinnakirja aeg-ajalt muuta. Teenuse eest tasumisel kohaldatakse seda hinnakirja versiooni, mis kehtib konkreetse Teenuse tellimise hetkel. Teenus viiakse läbi selle hinnakirja alusel, mille eest tasuti Teenuse tellimise hetkel.

  3. Pärast Teenuse aja kokkuleppimist võib Klient kokkulepitud aega veel muuta ja tühistada, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne kokkulepitud aja saabumist. Klient võib konsultatsiooni aega muuta logides selleks sisse oma kasutajakontole Minudoc keskkonnas. Tühistamata aja eest on Minudocil õigus Teenuse eest tasutud ettemaks Kliendile mitte tagastada. Korrektsel tühistamisel kannab Minudoc Kliendile Teenuse eest ettemaksuna küsitud raha Minudoc virtuaalkontole tagasi.

  4. Konsultatsiooni mittetoimumisel Meditsiinitöötaja süü tõttu kantakse Kliendile ettemakstud tasu virtuaalkontole tagasi.

  5. Teenuse eest saab tasuda Visa/MasterCard krediitkaardiga või pangalingi toe olemasolul viimase kaudu.

  6. Interneti kaardimakse (Visa, MasterCard) kasutamise puhul kasutatakse makse sooritamiseks Stripe turvalist keskkonda. Peale kaardinumbri, turvakoodi (kolme numbriline kood kaardi tagaküljel) ning kaardi kehtivusaja lõpu sisestamist autoriseerib Stripe tehingu Kliendi pangas. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis tagavad selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Maksmise hetkel toimub kaardiomaniku kaardiandmete sisestus kaardiomaniku poolt Stripe serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Stripe serveris EL territooriumil. Minudoc ei hoiusta kliendi krediitkaardiandmeid ega ei oma ligipääsu kliendi krediitkaardi andmetele.

 5. Pretensioonide esitamine

  1. Kasutajakonto vahendusel tellitud Teenus loetakse läbi viiduks kui Minudoc keskkonnas fikseeritakse video- või audiosessiooni toimumine Kliendi ja Meditsiinitöötaja vahel.

  2. Kliendil on õigus esitada Minudocile 14 päeva jooksul alates Teenuse ettenähtud broneeringu saabumisest pretensioon kui Teenuse osutamine oli häiritu puudulikust Vahendusteenusest (tehnilisest probleemist). Klient peab esitama omapoolse pretensiooni Minudocile Kasutajatingimuste punktis 7.6 viidatud e-posti aadressil. Pretensioonis kirjeldab Klient konkreetselt, millise seisneb pretensiooni sisu (nt tehnilised probleemid Teenuse osutamisel). Minudoc ei vastuta Teenuse sisulise poole eest ning selles osas ei ole võimalik Minudocile pretensioone esitada.

  3. Minudoc võtab Kliendi pretensiooni laekumisest alates 48 tunni jooksul ühendust Teenust pakkunud Meditsiinitöötajaga eesmärgiga saada kinnitus tehtud pretensioonile (juhul kui Minudocil ei ole võimalik tuvastada Kliendi poolt osutatud viga Minudoci tehnilisest toest). Kui Minudoc leiab, et pretensioon on õigustatud, siis tagastab Teenuse pakkuja Kliendi virtuaalkontole Teenuse eest tasutud summa.

  4. Juhul kui Kliendil on pretensioone Meditsiinitöötaja poolt osutatud Teenuse kvaliteedi osas, on Klient kohustatud ühendust võtma otse selle TTO-ga, kelle Meditsiinitöötaja puuduliku Teenuse Kliendile osutas. Kliendi ja TTO vaheline vaidlus lahendatakse Minudoc keskkonna väliselt, vastavalt TTO üldtingimustes sätestatule ning Minudoc Vahendusteenuse osutajana sellesse ei sekku ega osale.

 6. Vastutus

  1. Minudoc vastutab Vahendusteenuse osutamise eest üksnes oma kohustuste süülise rikkumise eest.

  2. Minudoc kasutab Vahendusteenuse osutamisel kolmanda osapoole teenusepakkujaid. Minudoc ei vastuta TTO ja/või Meditsiinitöötjate poolt osutatava Teenuse kvaliteedi eest.

  3. Minudoc ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest, mis tulenes sellest, et Klient ei ole järginud talle Kasutajatingimustega või Minudoc keskkonnas antud juhiseid.

 7. Täiendav teave

  1. Käesolevad Kasutajatingimused hakkavad Kliendi suhtes kehtima hetkest, mil Klient nõustub Kasutajatingimuste ja Privaatsusteatega ning loob Minudoc keskkonnas endale Kasutajakonto.

  2. Tellitud Teenuste hinnad, sealhulgas maksud ja muud hinna koostisosad ja nende suurus, on märgitud Minudoc keskkonna lehel tellimuse käigus kuvatavas broneerimisvormis.

  3. Minudoci poolt Minudoc keskkonnas toodud pakkumised ja hinnad kehtivad seni, kuni need on Minudoc keskkonnas avaldatud ja seal ei märgita teisiti.

  4. Minudocil on õigus jätta Kliendi poolt tellitud Teenuse osas Vahendusteenus osutamata (ning Kliendil ei ole võimalik tellitud Teenust saada), kui Klient ei järgi Kasutajatingimustes sätestatud korda.

  5. Enne Teenuse eest tasumist on Kliendil võimalik tellimisel sisestatud andmed üle kontrollida ning vajadusel sisestatud andmeid muuta. Kliendil on samuti võimalik Teenuse tellimus tühistada, kui tühistamine toimub vähemalt 24 tundi enne Teenuse toimumist. Hilisemalt ei ole võimalik tellitud Teenust tühistada ning sellisel juhul ei ole ka Minudocil kohustus tellitud Teenuse eest Kliendile raha tagastada.

  6. Kasutajakonto kasutamise ja Vahendusteenuse kohta tekkivate küsimuste ning tagasiside andmise soovi korral on Kliendil võimalik pöörduda Minudoci klienditoe poole helistades telefoninumbril +3725019568 (E-R kell 8:00-18:00 GMT +2) või saates e-kirja aadressil info@minudoc.ee. Minudoc vastab Kliendi e-kirjale E-R 24 tunni jooksul alates kirja saamise hetkest.

  7. Kõik reeglid, mida Minudoc Vahendusteenuse osutamisel järgib, on avaldatud Kasutajatingimustes, Privaatsuspoliitikas ning Minudoc keskkonnas.

 8. Kasutajatingimuste muutmine ja vaidluste lahendamine

  1. Minudocil on õigus Kasutajatingimusi ja/või Privaatsusteadet ühepoolselt muuta, avaldades muudetud Kasutajatingimused ja/või Privaatsusteated Minudoc keskkonnas ning teavitades Klienti muudatustest. Igale Kliendi poolt tellitud Teenusele kohaldatakse neid Kasutajatingimusi, mis olid jõus konkreetse Teenuse tellimise hetkel.

  2. Juhul kui Klient ei aktsepteeri muudetud Kasutajatingimuste ja/või Privaatsusteatega, on Kliendil õigus loobuda Minudoc keskkonnas pakutavast Vahendusteenusest.

  3. Käesoleva Kasutajatingimuste täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Kui Kliendi ja Minudoci vahel tekkinud erimeelsust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Juhul kui Kliendiks on füüsiline isik, lahendatakse vaidlus Kliendi elukohajärgses kohtus.