Tähelepanu!

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun lae alla Chrome, Firefox või Opera, et kõik töötaks nii nagu peab.

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun lae alla Chrome või Opera, et kõik töötaks nii nagu peab.

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun kasuta Safari 11, et kõik töötaks nii nagu peab.

Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitika

Minudoc OÜ (edaspidi ka „meie”) hindab kõrgelt iga oma kliendi (edaspidi „teie“) privaatsust. Selles privaatsusteates selgitame, milliseid andmeid me teie kohta kogume, miks me seda teeme ja mida me teie andmetega teeme.

Kehtiv alates 11.02.2018

 1. Kes me oleme?

  Minudoc OÜ on Minudoc keskkonda haldav ja administreeriv ettevõte, kes vahendab Minudoc keskkonnas konto avanud kliente samas keskkonnas registreeritud tervise- ja tervishoiuteenuse osutajatele ja vastupidi. Minudoc OÜ ei osuta ühelgi juhul ise tervise- ega tervishoiuteenuseid.

  Minudoc OÜ rakendab Minudoc keskkonnas vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid kliendi isikuandmete kaitsmiseks kadumise ja ebaseadusliku töötlemise eest.

 2. Mis andmeid me teie kohta kogume ja kellelt me neid saame?

  Me kogume teie kohta järgmisi andmeid:

  • isiklikud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood

  • kontaktandmed: e-posti aadress, telefoni number, kontaktaadress

  • tehinguandmed: info Minudoc keskkonnas tehtud tehingute aja, kestvuse, osapoolte ja maksumuse kohta

  • isikuandmete eriliigid (terviseandmed): Minudoc keskkonna kaudu tervise- või tervishoiuteenust osutavale isikule suunatud terviseprobleemi kirjeldused, helisalvestused ja neile teenuse osutaja poolt antud tagasiside.

  Üldjuhul saame andmed otse teilt, kui loote endale Minudoc keskkonna vahendusel konto ja kasutate selle vahendusel pakutavaid tervise- ja tervishoiuteenuseid.

  Samuti edastavad teie andmeid Minudoc keskkonda teile tervise- või tervishoiuteenust osutavad isikud, seda teile edasisaatmise eesmärgiga.

 3. Miks meil teie andmeid vaja on? Mis juhtub, kui te andmeid ei esita?

  Vajame ja kasutame teie andmeid teile Minudoc keskkonna kaudu pakutavate tervise- ja tervishoiuteenuste vahendamiseks. Näiteks kasutajakonto loomiseks, haldamiseks ja sidumiseks Minudoc keskkonna vahendusel pakutavate teenusega, sh viidete loomiseks teie ja teenuse osutaja vahel.

  Mõned näited:

  • isiklikud andmed – neid andmeid vajame teie isikusamasuse tuvastamiseks

  • kontaktandmed – neid andmeid vajame teiega ühenduse saamiseks, teile teenusega seotud teavituste (nt tervise- või tervishoiuteenuse osutaja juures broneeritud aeg) edastamiseks

  • tehinguandmed – neid andmeid kasutame meie arveldusteks tervise- või tervishoiuteenuse osutajaga ning informatsiooniks teile Minudoc keskkonnas tehtud tehingutest

  • isikuandmete eriliike (terviseandmeid) – kasutame ainult tervise- või tervishoiuteenust osutavale isikule edastamiseks ja vastupidi teenuse osutaja poolt teile tagasiside edastamiseks.

  Kui te meile andmeid ei esita ja selle teatise punktis 4 nimetatud nõusolekut ei anna, siis ei ole meil võimalik teile tervise- ja tervishoiuteenuseid Minudoc keskkonnas vahendada.

 4. Millisel õiguslikul alusel me teie andmeid töötleme?

  Teie andmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele:

  • vajadus luua teiega lepinguline suhe või täita teiega sõlmitud lepingut

  • teie nõusolek – sellele alusele tugineme isikuandmete eriliikide (terviseandmed) töötlemise puhul
   Ilma teie nõusolekuta ei saa me teile tervise- ja tervishoiuteenuseid Minudoc keskkonnas vahendada. Teil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta. Nõusolekute andmiseks ja tagasivõtmiseks palun valige oma kontol Minu nõusolekud.

  • vajadus täita meile seadusega pandud kohustusi – nt raamatupidamisseadusest tulenev kohustus hoida raamatupidamise alusdokumente 7 aastat;

  • vajadus teostada meie õigustatud huvisid, nt ettevõtte juhtimine ja üldise äritegevuse elluviimine, seaduserikkumiste ja pettuste avastamine;

  • vajadus kaitsta teie või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades teie andmed õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale);

  • muul seadusega lubatud alusel

 5. Kellega me teie andmeid jagame?

  Me ei jaga teie poolt meile usaldatud andmeid, välja arvatud piiratud juhtudel, mida on kirjeldatud allpool ja juhul, kui see on selles privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik:

  • Meie tütar ja sidusettevõtted: võime teie isikuandmeid jagada oma tütar- või sidusettevõtetega, mis kõik asuvad Euroopa Liidus.

  • Teenusepakkujad: nagu mitmed teised firmad võime tellida andmete töötlemise teenuseid usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt, näiteks IT ja konsultatsiooniteenuseid;

  • Avaliku võimu organid ja valitsusasutused: me võime jagada andmeid asutustega, kui me oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks;

  • Professionaalsed nõustajad ja muud: me võime jagada teie andmeid professionaalsete nõustajatega nagu audiitorid, advokaadid, raamatupidajad ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud;

  • Kolmandad isikud seoses ettevõtte tehingutega: Aeg-ajalt võime jagada teie andmeid kolmandate isikutega korporatiivse tehingu, näiteks ettevõtte või selle osa müügi raames teisele ettevõttele. Samuti ettevõtte ümberkorraldamise, ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte vara või aktsiate ümberpaigutamise raames.

  Juhul kui jagame teie andmeid ülaltoodud isikutega, siis tagame teie andmete kaitse meie ja sellise isiku vahel sõlmitavas andmetöötluslepingus.

  Me ei säilita ega saada teie isikuandmeid väljaspool EMP´i ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva määruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

 6. Kui kaua me teie andmeid säilitame?

  Üldiselt säilitame teie andmeid niikaua kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks.

  Teie isikuandmete eriliike (terviseandmeid) säilitame Minudoc keskkonnas 7 päeva arvates teie või teie poolt valitud tervise- või tervishoiuteenuse osutaja poolt keskkonda sisestamisest.

  Muude andmete säilitusaegade kindlaksmääramiseks kasutame järgmisi kriteeriumeid:

  • Kaua on vaja andmeid säilitada, et pakkuda teile meie teenuseid?

  • Kui teil on meie juures konto, siis säilitame teie andmeid terve konto aktiivsusaja või nii kaua kui neid on vaja teile teenuste osutamiseks.

  • Kui meil on õiguslik, lepinguline või muu sarnane kohustus teie andmete säilitamiseks, siis seni kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks. Näiteks taolistest kohustustest on näiteks andmete säilitamist nõudvad seadused, valitsuste määrused ning otsused, mille kohaselt tuleb menetluseks vajaminevad andmed säilitada või andmed, mida on vaja kohtuvaidlusteks.

 7. Millised on teie õigused seoses oma andmetega?

  Teil on andmesubjektina järgmised õigused:

  • Õigus andmetega tutvuda – teil on õigus teada, milliseid andmeid teie kohta säilitatakse. Oma andmetega saate tutvuda Minudoc keskkonnas avatud kontol Minu andmed all.

  • Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged. Enda poolt meile esitatud andmeid (v.a. isikukood) saate vajadusel ise muuta Minudoc keskkonnas avatud kontol Minu andmed all.

  • Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime (nt kui meil ei ole neid enam vaja, te võtate tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jne).

  • Õigus töötlemise piiramisele – teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

  • Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid kui teie andmete töötlemine toimub meie õigustatud huvist lähtudes või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võib esitada vastuväiteid igal ajal.

  • Andmete ülekandmise õigus – teil õigus nõuda teie poolt meile edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul. Võite nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida me töötleme teie nõusoleku alusel või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

  • Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme teid teavitanud, et teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.

  Kui teil tekib selles teates toodud info osas küsimusi või soovite esitada taotlust andmesubjekti õiguste teostamiseks, siis võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@minudoc.ee.

  Me teeme oma parima, et adresseerida teie taotlusi ja soove aegsasti ja ilma tasuta, välja arvatud juhtudel, kus sellega kaasneks ebaproportsionaalne kulu. Kui te ei ole rahul meie poolt antud vastusega, siis on teil võimalik pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.