Tähelepanu!

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun lae alla Chrome, Firefox või Opera, et kõik töötaks nii nagu peab.

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun lae alla Chrome või Opera, et kõik töötaks nii nagu peab.

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun kasuta Safari 11, et kõik töötaks nii nagu peab.

Privaatsusteade

Minudoc keskkonnaga liitunud Tervishoiu Teenuse Osutaja (TTO, edaspidi ka “meie”), kelle Meditsiinitöötaja olete valinud teenust pakkuma, hindab kõrgelt iga oma kliendi (edaspidi „teie“) privaatsust. Selles privaatsusteates selgitame, milliseid andmeid me teie kohta kogume, miks me seda teeme ja mida me teie andmetega teeme.

Kehtiv alates 11.02.2018

 1. Kes me oleme?

  TTO on Minudoc keskkonna vahendusel Minudoc keskkonnas konto avanud klientidele tervise- ja/või tervishoiuteenuse osutaja.

 2. Mis andmeid me teie kohta kogume ja kellelt me neid saame?

  Me kogume teie kohta järgmisi andmeid:

  • isiklikud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood

  • tehinguandmed: info Minudoc keskkonnas tehtud tehingute aja, kestvuse ja maksumuse kohta

  • isikuandmete eriliigid (terviseandmed): teie nõusolekul teie terviseandmed, terviseprobleemi kirjeldused, Minudoc keskkonna vahendusel tervise- ja/või tervishoiuteenuse osutamisel tehtud video- ja/või audiosalvestised, Minudoc keskkonda teie kasutajakontole sisestatud teie terviseandmed

  Üldjuhul saame andmed otse teilt tervishoiu- ja/või terviseteenuse osutamise käigus ning siis, kui edastate meile terviseprobleemi kirjeldused. Samuti saame teie andmed Tervise infosüsteemist.

 3. Miks meil teie andmeid vaja on? Mis juhtub, kui te andmeid ei esita?

  Vajame ja kasutame teie andmeid teile Minudoc keskkonna kaudu tervise- ja/või tervishoiuteenuste osutamiseks.

  Mõned näited:

  • isiklikud andmed – neid andmeid vajame teie isikusamasuse tuvastamiseks

  • tehinguandmed – neid andmeid kasutame arveldusteks Minudoc OÜ-ga seoses teile osutatud tervise- ja/või tervishoiuteenusega seonduvalt

  • isikuandmete eriliike (terviseandmeid) – kasutame ainult teile tervise- ja/või tervishoiuteenuse osutamiseks

  Kui te meile andmeid ei esita ja selle teatise punktis 4 nimetatud nõusolekut ei anna, siis ei ole meil võimalik teile tervise- ja tervishoiuteenuseid Minudoc keskkonnas osutada.

 4. Millisel õiguslikul alusel me teie andmeid töötleme?

  Teie andmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele:

  • vajadus luua teiega lepinguline suhe või täita teiega sõlmitud lepingut

  • teie nõusolek – sellele alusele tugineme isikuandmete eriliikide (terviseandmed) töötlemise puhul
   Ilma teie nõusolekuta ei saa me teile tervise- ja tervishoiuteenuseid Minudoc keskkonnas vahendada. Teil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta. Nõusolekute andmiseks ja tagasivõtmiseks palun valige oma kontol Minu nõusolekud.

  • vajadus täita meile seadusega pandud kohustusi – nt raamatupidamisseadusest tulenev kohustus hoida raamatupidamise alusdokumente 7 aastat

  • vajadus kaitsta teie või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades teie andmed õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale)

  • muul seadusega lubatud alusel

 5. Kellega me teie andmeid jagame?

  Me ei jaga teie poolt meile usaldatud andmeid, välja arvatud piiratud juhtudel, mida on kirjeldatud allpool ja juhul, kui see on selles privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik:

  • Meie tütar ja sidusettevõtted: võime teie isikuandmeid jagada oma tütar- või sidusettevõtetega, mis kõik asuvad Euroopa Liidus.

  • Teenusepakkujad: nagu mitmed teised firmad võime tellida andmete töötlemise teenuseid usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt, näiteks IT ja konsultatsiooniteenuseid;

  • Avaliku võimu organid ja valitsusasutused: me võime jagada andmeid asutustega, kui me oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks;

  • Professionaalsed nõustajad ja muud: me võime jagada teie andmeid professionaalsete nõustajatega nagu audiitorid, advokaadid, raamatupidajad ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud;

  • Kolmandad isikud seoses ettevõtte tehingutega: Aeg-ajalt võime jagada teie andmeid kolmandate isikutega korporatiivse tehingu, näiteks ettevõtte või selle osa müügi raames teisele ettevõttele. Samuti ettevõtte ümberkorraldamise, ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte vara või aktsiate ümberpaigutamise raames.

  Juhul kui jagame teie andmeid ülaltoodud isikutega, siis tagame teie andmete kaitse meie ja sellise isiku vahel sõlmitavas andmetöötluslepingus.

  Me ei säilita ega saada teie isikuandmeid väljaspool EMP´i ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva määruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

 6. Kui kaua me teie andmeid säilitame?

  Üldiselt säilitame teie andmeid niikaua kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks.

  Tervishoiuteenuse osutamisega seondavalt kogutud terviseandmeid hoiustame vastavalt TTKS-is ja Sotsiaalministeeriumi 18.09.2008 nr 56 määruses „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ sätestatule. Näiteks säilitakse määruse § 35 kohaselt teise haiguslugu vähemalt 30 aasta jooksul pärast selle lõpetamist.

  Muude andmete säilitusaegade kindlaksmääramiseks kasutame järgmisi kriteeriumeid:

  • Kaua on vaja andmeid säilitada, et pakkuda teile meie teenuseid?

  • Kui meil on õiguslik, lepinguline või muu sarnane kohustus teie andmete säilitamiseks, siis seni kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks.

 7. Millised on teie õigused seoses oma andmetega?

  Teil on andmesubjektina järgmised õigused:

  • Õigus andmetega tutvuda – teil on õigus teada, milliseid andmeid teie kohta säilitatakse. Teil on üldreeglina õigus tervishoiu- ja/või terviseteenuse osutamisel dokumenteeritud asjaoludega tutvuda.

  • Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged.

  • Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime (nt kui meil ei ole neid enam vaja, te võtate tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jne).

  • Õigus töötlemise piiramisele – teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

  • Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid kui teie andmete töötlemine toimub meie õigustatud huvist lähtudes või avalikust huvist lähtudes.

  • Andmete ülekandmise õigus – teil on õigus nõuda teie poolt meile edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul. Võite nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida me töötleme teie nõusoleku alusel või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

  Kui teil tekib selles teates toodud info osas küsimusi või soovite esitada taotlust andmesubjekti õiguste teostamiseks, siis võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@minudoc.ee.

  Me teeme oma parima, et adresseerida teie taotlusi ja soove aegsasti ja ilma tasuta, välja arvatud juhtudel, kus sellega kaasneks ebaproportsionaalne kulu. Kui te ei ole rahul meie poolt antud vastusega, siis on teil võimalik pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.