Tähelepanu!

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun lae alla Chrome, Firefox või Opera, et kõik töötaks nii nagu peab.

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun lae alla Chrome või Opera, et kõik töötaks nii nagu peab.

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun kasuta Safari 11, et kõik töötaks nii nagu peab.

TTO teenuste üldtingimused

Kehtiv alates 11.02.2018

 1. Mõisted

  Käesolevas teenuse osutamise üldtingimustes suure algustähega kasutatud mõistetel on alljärgnevalt määratletud tähendus, kui sõnaselgelt ei ole märgitud teisiti või kui kontekstist ei tulene teisiti.

  „Andmekaitseseadused“

  on järgmised õigusaktid:

  • ELi andmekaitsedirektiiv 95/46/EÜ;
  • ELi e-privaatsuse direktiiv 2002/58/EÜ;
  • ülalnimetatud õigusaktide mis tahes üle võetud, järglas- või asendusakte, muu hulgas selle jõustumisel isikuandmete kaitse üldmäärust (määrus (EL) 2016/679) ja e-privaatsuse direktiivi järglasdokumenti ning kõiki muid kohalduvaid isikuandmete töötlemist reguleerivad seaduseid, määruseid ja käitumiskoodeksid (arvestades neisse aeg-ajalt tehtavaid muudatusi).

  „Klient“

  on iga Minudoc keskkonnas kasutajakonto loonud isik, kes soovib Minudoc keskkonna vahendusel saada Teenust.

  „Meditsiinitöötaja“

  on TTO töötaja, kes osutab Teenuseid TTO nimel, olles temaga töö- või muus lepingulises suhtes.

  „Minudoc“

  on keskkond, mille kaudu Minudoc vahendab TTO poolt pakutavaid Teenuseid Kliendile ning TTO-le Kliente.

  „Personal“

  on töötajad ja/või alltöövõtjad, kes TTO heaks või nimel tegutsevad, mh Meditsiinitöötajad.

  „Privaatsuspoliitika“

  on TTO poolt koostatud ja Kliendile mõeldud privaatsuspoliitika, mis selgitab Kliendile milliseid Kliendi andmeid ning millistel eesmärkidel TTO neid töötleb. Privaatsuspoliitika on kättesaadav aadressil privaatsuspoliis.

  „Minudoc“

  on Minudoc OÜ, registrikood 14630213, aadress Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 10134, Eesti.

  „Teenus“

  on TTO poolt Tervishoiu- ja/või Terviseteenuse osutamine.

  „Terviseteenus“

  on Meditsiinitöötaja poolt Kliendile audiovideokontakti vahendusel kaugkonsultatsiooni osutamine eesmärgiga hoida Kliendi head tervist ja tõsta tema elukvaliteeti, kuid mida ei käsitleta TTKS-i ja teiste õigusaktide kohaselt Tervishoiuteenuse osutamisena.

  „Tervishoiuteenus“

  on TTO tegevus Kliendi haiguse, vigastuse või mürgituse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja/või ravimisviiside soovitamiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist, antud juhul Kliendile audiovideokontakti vahendusel kaugkonsultatsiooni osutamine.

  „TTKS“

  on tervishoiuteenuste korraldamise seadus (RTRT I, 28.12.2017,54).

  „TTO“

  on Tervishoiuteenuse ja/või Terviseteenuse osutaja.

  „Vahendusteenus“

  on Minudoci poolt Minudoc keskkonna kaudu TTO poolt osutatavate Teenuste vahendamine Kliendile.

 2. Lepingu ese

  TTO Teenuste tüüptingimused reguleerivad TTO ja Kliendi vastastikusi õigusi ja kohustusi Teenuste osutamisel.

 3. Lepingu sõlmimine

  1. Teenuste osutamise leping loetakse Kliendi ja TTO vahel sõlmituks hetkest, mil Klient broneerib Minudoc keskkonnas vastuvõtuaja Meditsiinitöötajaga ning aktsepteerib TTO üldtingimused ja sellega koos Privaatsuspoliitika. Teenuse osutamisele registreerumisega ning TTO üldtingimuste ja Privaatsuspoliitika aktsepteerimisega hakkavad Kliendi suhtes kehtima käesolevad üldtingimused.

  2. Klient avaldab Meditsiinitöötaja vastuvõtu aja broneerimisega Minudoc keskkonnas teadlikult nõusoleku Teenuse saamiseks.

 4. Teenuse eest tasumine, broneeringu jõustumine ja tühistamine

  1. Valitud Teenuse eest tasub Klient vastavalt Minudoc keskkonnas esitatud hinnakirjale.

  2. Klient ei tasu Teenuse eest TTO-le. Teenusega seotud tasu maksab Klient vastavalt Kliendi ja Minudoci vahel sõlmitud lepingule ning Minudoc keskkonna kasutajatingimustele.

  3. Pärast Teenuse aja broneerimist on Kliendil õigus kokkulepitud aega veel muuta ja tühistada oma Minudoc kasutajakonto vahendusel, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne broneeritud aja saabumist.

  4. Vähem kui 24 tundi enne broneeritud aja saabumist tühistatud aeg loetakse, et TTO on Kliendile Teenuse osutanud.

 5. TTO õigused ja kohustused

  1. TTO-l on õigus:

   1. nõuda Kliendilt tõest ja täielikku informatsiooni Kliendi terviseseisundi kohta;

   2. keelduda Teenuse osutamisest kui Meditsiinitöötaja hinnangul puudub selge võimalus Teenuse edukaks lõpuleviimiseks või Klient taotleb Teenuse osutamist tingimustel, mis on vastuolus käesolevate üldtingimustega;

   3. vahetada esialgselt Teenuse osutamise aja broneerimisel indikeeritud Meditsiinitöötajat. Klienti teavitatakse Teenust osutatava Meditsiinitöötaja vahetumisest esimesel võimaluse;

   4. Teenuse osutamine broneeritud ajal edasi lükata kui TTO töökorraldusliku probleemi tõttu (nt Meditsiinitöötaja erakorralise eemalviibimise) ei ole Teenuse osutamine ettenähtud ajal võimalik. Sellisel juhul tagastatakse Kliendile Kliendi poolt juba Teenuse eest tasutud summa;

   5. jätta Kliendi broneering aktsepteerimata või see tagasi lükata, kui Meditsiinitöötaja ei ole mingil põhjusel määratud ajal saadaval;

   6. mitte osutada Kliendile Teenust kui Klient tühistab broneeringu vähem kui 24 tundi enne broneeritud aja saabumist.

  2. TTO-l on kohustus:

   1. tagada Kliendile Tervishoiuteenuste osutamine kooskõlas TTKS-i, võlaõigusseaduses ning muudes tervishoiuteenuse osutamist reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega;

   2. tagada, et Meditsiinitöötajad osutavad Klientidele Tervishoiuteenuseid ja/või Terviseteenuseid vähemalt sama kvaliteediga, mis on vastaval tegutsemisalal tegutseva, nõutavaid kutseoskusi ja erialaseid teadmisi omava ning nõuetekohaselt järgiva meditsiinitöötaja poolt osutatud tervishoiuteenus ja/või terviseteenus;

   3. tagada, et kõik Meditsiinitöötajad dokumenteeriks Tervishoiuteenuse osutamist ning korraldaks dokumenteerimise vastavalt TTKS-is sätestatud korras;

   4. tagada, et kõik Meditsiinitöötajad dokumenteeriksid Terviseteenuse osutamise ning korraldaksid dokumenteerimise viisil ja mahus, mis võimaldaks saada hilisemalt Kliendi tervisega seonduvatest asjaoludest vajaliku ülevaate;

   5. tagada, et TTO, kellel ei ole seadusest tulenevat saladuse hoidmise kohustust või juhul kui TTO osutab Terviseteenust, millele TTKS regulatsioon ei laiene, töötleb Kliendi isikuandmete eriliike (antud juhul eelkõige terviseandmeid) ainult Kliendi selgesõnalisel nõusolekul. Sellisel juhul kohustub TTO tagama, et tema alluvuses töötavad Meditsiinitöötajad ei töötle isikuandmete eriliike ilma vastava Kliendi selgesõnalise nõusolekuta;

   6. tagada, et Meditsiinitöötaja suhtub Klienti lugupidamisega ja viisakalt;

   7. teavitada Klienti tema tervisega seotud asjaoludest, Teenuse osutamise käigust ja selle tulemustest;

   8. hoida saladuses Teenuse osutamisel teatavaks saanud andmeid Kliendi isiku, terviseseisundi ja muude eraeluliste detailide kohta;

   9. nõuetekohaselt dokumenteerida Teenuse osutamine (sh salvestada Teenuse osutamine) ning säilitada vastavaid dokumente;

   10. töödelda Kliendi isikuandmeid (sh terviseandmeid) kooskõlas kohalduvate Andmekaitseseadustega;

   11. töödelda Kliendi isikuandmeid ainult sellises ulatuses, mis on vajalik Kliendilt andmete kogumisel kindlaksmääratud eesmärgi täitmiseks;

   12. rakendada sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid Kliendi isikuandmete kaitsmiseks loata või ebaseadusliku töötlemise ja juhuliku või ebaseadusliku kaotsimineku, hävimise, kahjustumise, muutmise või avaldamise eest;

   13. veenduma, et Personal, kes Kliendile Teenuste osutamisega seotud on (v.a. need kellele laieneb seadusest tulenev ametisaladuse hoidmise kohustus), oleksid sõlminud konfidentsiaalsuslepingu ja tagama lisaks, et Personal teaks ja järgiks üldtingimustest ja Andmekaitseseadustest tulenevaid isikuandmete kaitsega seotud kohustusi;

   14. vajaduse korral suunata Klient teise Meditsiinitöötaja vastuvõtule või kaasata teisi Meditsiinitöötajaid Teenuse osutamise juurde või kohustada Klienti tulema Meditsiinitöötaja füüsilisele vastuvõtule kui Meditsiinitöötaja hinnangul ei ole võimalik osutada Teenust Minudoc keskkonna vahendusel.

 6. Kliendi õigused ja kohustused

  1. Kliendil on õigus:

   1. saada vajalikku Teenust;

   2. saada teavet oma terviseseisundi, haiguse, ravi ja prognoosi kohta nendes keeltes, mis on pakkuja profiilil ära määratletud;

   3. aktiivselt osaleda Teenuse osutamisel tehtavates otsustes;

   4. nõuda, et TTO hoiab Kliendi terviseseisundit, ravi ja eraelu puudutava teabe konfidentsiaalsena (v. a juhtudel, kus TTO-l on õigusaktidest tulenev teabe avaldamise kohustus);

   5. otsustada, kellele tohib TTO Kliendi terviseseisundi kohta teavet anda ning kellele mitte;

   6. tutvuda Meditsiinitöötaja poolt Teenuse osutamise käigus dokumenteeritud dokumentidega ning saada neist koopiaid;

   7. tühistada või muuta Minudoc keskkonnas tehtud broneering vähemalt 24 tundi enne broneeritud aja saabumist.

  2. Kliendil on kohustus:

   1. suhtuda Meditsiinitöötajasse lugupidamisega ja viisakalt;

   2. avaldada parima Teenuse saamiseks oma parima arusaama järgi Meditsiinitöötajale kõik asjaolud, mis on vajalikud Teenuse osutamiseks;

   3. osutada igakülgset kaasabi Teenuse osutamisel;

   4. anda Meditsiinitöötajale tõest ja täielikku informatsiooni oma terviseseisundi kohta, sh kogu info varasemalt osutatud raviteenuste ja tarvitatavate ravimite kohta;

   5. täitma korrektselt Teenuse osutamisel antud juhiseid;

   6. osaleda õigeaegselt Teenuse osutamisel;

   7. tagada, et Kliendil on kõik tehnilised lahendused selleks, et Meditsiinitöötajal on võimalik Teenust Minudoc keskkonna vahendusel Kliendile osutada.

 7. Kliendi nõusolekud isikuandmete töötlemiseks

  1. Käesolevate üldtingimuste aktsepteerimisel aktsepteerib Klient ka TTO Privaatsuspoliitikat, millega on Kliendil võimalik tutvuda aadressil privaatsuspoliis.

  2. Kliendi nõusolekute haldamiseks on Minudoc keskkonnas loodud Minu nõusolekud, kus Kliendil on võimalik anda nõusolekud oma isikuandmete eriliikide (eelkõige terviseandmete) töötlemiseks nii käesoleva Lepingu alusel Teenust osutavale TTO-le kui ka Minuc keskkonda administreerivale ja Vahendusteenust osutavale Minudocile.

  3. Kliendil on igal ajal õigus tema poolt antud nõusolekud Minudoc keskkonnas tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisest teavitab süsteem TTO-d ja Minudoci automaatselt.

  4. Nõusoleku tagasivõtmisel peab Klient arvestama sellega, et Teenust ei ole võimalik edasi osutada, kuna Teenuse osutajal ja/või vahendajal kaob õiguslik alus Kliendi isikuandmete eriliikide töötlemiseks, sh Minudoc keskkonda sisestamiseks.

 8. Kaebused

  1. Kliendil on võimalik esitada Teenuse osutamisega seotud tagasiside, kaebus või muud ettepanekud Minudoc keskkonnas selleks ettenähtud vormil.

  2. Kui Kliendi ja Meditsiinitöötaja vahel tekkinud erimeelsust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Juhul kui Kliendiksiks on füüsiline isik, lahendatakse vaidlus Kliendi elukohajärgses kohtus.

  3. Kliendil on õigus pöörduda osutatud Teenuse tegevuse kohta hinnangu saamiseks vastavate järelevalveasutuste poole.

 9. Vastutus

  1. TTO ja Teenust vahetult osutav Meditsiinitöötaja vastutavad oma kohustuste süülise rikkumise eest. TTO ei vastuta Teenuse osutamisega kaasnevate negatiivsete tagajärgede eest, kui Meditsiinitöötaja on Klienti vastavatest võimalikest ohtudest ja tagajärgedest informeerinud ja Klient on andnud nõusoleku Teenuse saamiseks.

  2. TTO vastutus on rahaliselt piiratud kolmekordse Teenuse eest tasutud summaga.

  3. TTO ei vastuta kaudse varalise kahju ega mittevaralise kahju eest.

  4. TTO ei vastuta kahju eest, kui Klient rikkus TTO või Meditsiinitöötaja poolt antud Teenuse edukust mõjutavaid käitumisjuhiseid, sh Kliendi elukorralduse piiranguid Teenusele eelneval, Teenuse osutamisel ning sellele järgneval ajal.

  5. Juhul, kui Klient ei osale broneeritud ajal Teenuse osutamisel, eeldatakse, et Klient on oluliselt rikkunud TTO poolt antud täitmiseks kohustuslikke käitumisjuhiseid.

  6. TTO ja Meditsiinitöötaja vastutuse aluseks olevat asjaolu peab tõendama Klient, välja arvatud juhul, kui Kliendile Teenuse osutamine on jäetud käesolevas üldtingimustes sätestatud korras dokumenteerimata.

  7. Vastutuse piirangud ei kohaldu tahtlike rikkumiste korral.

  8. Kliendi kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg on viis aastat alates ajast, mil ta sai teada TTO või Meditsiinitöötaja poolt kohustuse rikkumisest ja kahju tekkimisest.

 10. Lepingu lõppemine ja lõpetamine

  1. Teenuse osutamise leping lõppeb Teenuse osutamise lõppemisega.

  2. Teenuse osutamise leping lõppeb ühe lepingupoole surmaga, Teenuse ülevõtmisega teise tervishoiuteenuse osutaja poolt või Teenuse osutamise lepingu ülesütlemisel poole poolt.

  3. Patsient võib Teenuse osutamise lepingu igal ajal üles öelda, v.a. kui ülesütlemine leiab aset vähem kui 24 tundi enne broneeritud Teenuse osutamist. Sellisel juhul jääb broneering kehtima, Teenus loetakse osutatuks ning Teenuse osutamise leping lõppeb pärast broneeritud aja möödumist.

  4. TTO võib Teenuse osutamise lepingu üles öelda mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa TTO-lt kõiki asjaolusid arvestades Teenuse jätkamist oodata, eelkõige juhul kui:

   1. Klient rikub Teenuse osutamise lepingut või TTO poolt antud muid olulisi juhiseid;

   2. Klient rikub teabe andmise kohustust või TTO-l on põhjendatud alus eeldada, et Klient on andnud valeinformatsiooni;

   3. Klient rikub oma kohustust Teenuse osutamisel kaasa aidata muul viisil, kui on sätestatud punktis 9.4;

   4. Meditsiinitöötaja tuvastab, et Klient osaleb Teenusel ebaadekvaatses olekus, mis ei võimalda Kliendile Teenust osutada.